Prizes #131-135

#131 (for early 2004): Kaigo nyūmon by Mobu Norio

#132 (for late 2004): Grand Finale by Abe Kazushige

#133 (for early 2005): Tsuchi no naka no kodomo by Nakamura Fuminori

#134 (for late 2005): Oki de matsu by Itoyama Akiko

#135 (for early 2006): Hachigatsu no rojō ni suteru by Itō Takami